Algemene Voorwaarden Bernheze Media zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Bernheze Media, kantoorhoudende Laar 28 te 5388 HG, Nistelrode, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 53411927
1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich online en/of offline heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: het volledig invullen van het registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de diensten van Bernheze Media gebruik te maken.
1.5 Website: www.bernhezemedia.nl en alle overige sites die onder de naam van Bernheze Media geregistreerd staan;
1.6 Klant: de Gebruiker met wie Bernheze Media een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Bernheze Media en Klant. In het bijzonder aanvragen van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend .eu domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.
1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Bernheze Media van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Bernheze Media geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Bernheze Media door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Bernheze Media en Klant zijn overeengekomen.
2.4 Bernheze Media wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bernheze Media en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Bernheze Media is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Bernheze Media zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege Bernheze Media gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Bernheze Media schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.3 Alle overeenkomsten tussen Bernheze Media en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door Bernheze Media op de Website geplaatste bestelformulier invult of schriftelijk overeengekomen is.
3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via schriftelijke (mail bevestigd van ontvangst of print) is opgezegd.
Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. De Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Bernheze Media in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient schriftelijke te gebeuren (mail -bevestigd van ontvangst- of print)
3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door Bernheze Media van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 — Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Bernheze Media vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Bernheze Media tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Bernheze Media, heeft Bernheze Media ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.
4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij kvk.
4.6 Bernheze Media behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klant gegevens.

Artikel 5 — Hosting

5.1 Bernheze Media heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Bernheze Media is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
5.2 Bernheze Media is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 • handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 • het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spam);
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 • het verspreiden van computervirussen;
 • enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.
5.5 Bernheze Media is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Bernheze Media alle schade ten gevolge van de overtreding door Bernheze Media of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 • indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 • indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Bernheze Media;
 • indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

5.6 Bernheze Media oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Bernheze Media aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.

5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Bernheze Media gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is € 0,50 per GB.

5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Bernheze Media draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. 

5.10 Bernheze Media is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Bernheze Media vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. 5.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
5.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.
5.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
5.20 Het is niet toegestaan om crypto mining services te draaien op onze diensten.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling

6.1 Bernheze Media heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Bernheze Media niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Bernheze Media toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven

7.1 Alle door Bernheze Media vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door Bernheze Media vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 Bernheze Media is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.

Artikel 8 — Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Bernheze Media.
8.2 Klant dient de facturen van Bernheze Media te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
8.3 Alle betalingen door Klant aan Bernheze Media worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.5 Indien Klant enige factuur van Bernheze Media niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling zal Bernheze Media de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Bernheze Media geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 20% van de hoofdsom, met een minimum van € 300,- inclusief BTW.
8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan Bernheze Media kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Bernheze Media een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
8.10 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal Bernheze Media het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.

Artikel 9 — Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via mail – met bevestigde ontvangst – of schriftelijk.
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Bernheze Media geleverde Diensten, tenzij Bernheze Media terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 Bernheze Media is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Bernheze Media redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

9.4 Bernheze Media is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

10.1 Bernheze Media is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Bernheze Media weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Bernheze Media is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en Bernheze Media of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Bernheze Media.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Bernheze Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
10.3 Klant vrijwaart Bernheze Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels Bernheze Media. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover Bernheze Media jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Bernheze Media mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Bernheze Media. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of Bernheze Media daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 — Persoonsgegevens

11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Op verzoek van Klant zal Bernheze Media de door Bernheze Media verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 12 — Geschillen

12.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Bernheze Media.
12.2 Alle geschillen tussen Bernheze Media en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
12.3 Alle geschillen tussen Bernheze Media en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

©Bernheze Media Nistelrode